O spoločnosti ENVIS Žilina, s.r.o.

Spoločnosť ENVIS Žilina, s.r.o. od roku 2007 prináša svojim klientom vysoko kvalitné služby týkajúce sa realizácie a poradenstva v oblasti inžinierskych a pozemných stavieb. Klientom pomáhame splniť ich náročné požiadavky, aktívnym prístupom pracovníkov vo výrobnom a riadiacom procese. Výsledkom našej práce sú spokojní klienti a zákazky bez reklamácii.

Známka_Spoľahlivy_stavebny_podnik_Envis Žilina, s. r. o.-page-001Naši zákazníci a klienti sa k nám vracajú pretože vytvárame hodnoty, ktoré pretrvávajú. V roku 2015 spoločnosť Envis Žilina, s.r.o. získala známku Spoľahlivý stavebný podnik, ktorá spoločnosť Envis Žilina, s.r.o. odlišuje od svojej konkurencie a potvrdzuje výnimočnú pozíciu na trhu, deklaruje dôveryhodnosť, stabilitu, serióznosť a precíznosť.

www.sims.sk

 

Našou víziou je budovať stabilnú spoločnosť, ktorá bude poskytovať svojím klientom pridanú hodnotu a svojím zamestnancom stabilitu a spokojnosť.

Hodnoty spoločnosti:

 • kvalita
 • spoľahlivosť
 • flexibilnosť
 • efektívnosť
 • zodpovedný prístup k životnému prostrediu

Ciele spoločnosti:

 • trvalá spokojnosť klienta
 • dlhodobý a neustále rastúci hospodársky výsledok spoločnosti
 • zvyšovanie osobného rozvoja zamestnancov

Činnosti a služby

Inžinierske stavby

 • Vonkajšie gravitačné a tlakové rozvody a prípojky kanalizáci HDPE, PVC-U, PP a sklolaminát DN 63 – 2000 mm
 • Vonkajšie rozvody a prípojky vody HDPE, LTV DN 32 – 400 mm
 • Vonkajšie rozvody STL a NTL plynu PE DN 50 – 200 mm
 • Vonkajšie rozvody a prípojky NN a verejné osvetlenie vrátane revízii
 • Prekládky existujúcich vodovodov, kanalizácií a plynovodov
 • Vnútorné rozvody zdravo techniky HT a PPR systémy inštalácia zariaďovacích predmetov
 • Riadené pretlaky, krenelovanie Oceľové alebo HDPE chráničky DN 63 – 800 mm Technologické objekty Vodojemy prefabrikované a sklolaminátové objem 50 – 1000m3,čerpacie stanice pre dažďových a splaškových vôdodlučovače ropných látok výstupná hodnota 5 až 0,1 mg NEL/l čistiarne odpadových vôd do 200 EO
 • Akumulačné nádrže a vsakovacie systémy na dažďovú vodu Akumulačné, vsakovacie a retenčné systémy od 2 – 2000 m3
 • Protipovodňové opatrenia
 • Chodníky, parkoviská, lesné cesty a účelové komunikácie

Pozemné stavby

 • Zemné a búracie práce
 • Monolitické železobetónové konštrukcie
 • Zakladanie a výstavba polyfunkčných objektov, rodinných domov a priemyselných hál
 • Špeciálne zakladanie stavieb – pilóty, mikropilóty, štetovníce, oporné múry

Ďalej ponúkame

 • Prevádzkovanie verejných vodovodov
 • Zváranie potrubí z plastov
 • Projekčnú a inžiniersku činnosť
 • Tlakové a kamerové skúšky kanalizačných potrubí
 • Nákladná autodoprava
 • Poradenská činnosť v oblasti nakladania s dažďovými a splaškovými vodami
 • Výkon činnosti stavbyvedúceho na líniové a pozemné stavby
 • Výkon činnosti stavebného dozora na líniové a pozemné stavby
 • Obchodná činnosť v oblasti stavebných materiálov

Referencie

2017
Bytový dom 54 BJ sídlisko Hájik, Žilina
Objednávateľ: STRABAG, s.r.o.
Realizácia:  2Q2016 – 2Q2017
Objekty:  Výkop stavebnej jamy, podklad pod základy, zásyp objektu BD, odkopy pre spevnené plochy, drenáže
Rozpočtovaný náklad: 90 000€

Spoločnosť Envis Žilina, s.r.o.  realizovala na tejto zákazke výkop stavebnej jamy v objeme cca 5000 m3, podkladné štrkové vankúše pod základovú dosku, drenáže okolo samotného objektu bytového domu hutnený zásyp. Ďalej naša spoločnosť realizovala odkopy pre spevnené plochy  v objeme 1500 m3 a stabilizáciu podložia pod spevnené plochy.

2016
Kanalizácia Čimhová, Stoka A2-1, II etapa
Objednávateľ: Obec Čimhová
Realizácia:  2Q 2016
Objekty:  Stoka A2-1, PVC-U DN 300, dĺžka 350m
Rozpočtovaný náklad: 150 000€

Spoločnosť Envis Žilina, s.r.o. pokračovala ďalšou etapou budovania kanalizácie v obci Čimhová. Stoka sa realizovala v komunikácii II. triedy , ktorá prechádza obcou Čimhová v dĺžke 350 m. Použitý materiál

PVC-U DN 300.

Bonfiglioli, s.r.o. Považská Bystrica, areálové rozvody a prekládka vonkajších inžinierskych sietí
Objednávateľ: Ingsteel, spol. s.r.o.
Realizácia:  2Q2016 – 2Q2017
Objekty:  Splašková kanalizácia, Dažďová kanalizácia, požiarny vodovod, základy pod požiarnu nádrž, delená chránička STL plynovod
Rozpočtovaný náklad: 100 000€

Spoločnosť Envis Žilina, s.r.o. realizovala vonkajšie rozvody inžinierských sietí pre prístavbu výrobného závodu Bonfiglioli v Považskej Bystrici. Výstavba prebiehala na hnedej lúke a pozostávala zo splaškovej kanalizácie DN 300, v dĺžke 100 m, dažďovej kanalizácie  DN 400 – DN150 v dĺžke 310 m a požiarneho vodovodu DN160 v dĺžke 390m. Ďalej sme realizovali základ po požiarnu nádrž a strojovňu.

 

Zatepľovanie a sanačné omietky Liptovský Mikuláš
Objednávateľ: FKL a brat, spol. s.r.o.
Realizácia:  Zatepľenie rodinného domu a sanačné omietky
Objekty:  Zateplenie RD v Liptovskom Mikuláši
Rozpočtovaný náklad: 10 000€

Spoločnosť Envis Žilina, s.r.o. realizovala zateplenie obvodového plášta a novú omietku na rodinnom dome v Liptovskom Mikuláši. Na inom mieste v Liptovskom Mikuláši následne realizovala sanačné omietky suterénu, ktorý sa prerábal na archív.

Protipovodňové opatrenia Nolčovo
Objednávateľ: FKL a brat, spol. s.r.o.
Realizácia:  3Q 2016
Objekty:  Protipovodňové opatrenia na potoku Razstoky v obci Nolčovo
Rozpočtovaný náklad: 60 000€

Spoločnosť Envis Žilina, s.r.o. realizovala na potoku Razstoky v intraviláne obce Nolčovo 2. etapu protipovodňových opatrení, ktoré pozostávali zo spevňovania brehov pomocou kameňoblokov a zahádzky z lomového kameňa, ďalej sa prehlbovalo a rozširovalo koryto potoka. Celková dľžka upravovaného úseku bola 150m.

Rodinné domy Rajec
Objednávateľ: Bauterra, s.r.o.
Realizácia:  2Q 2016 – 4Q 2016
Objekty:  prípojky vodovodu ,kanalizácie a elektriky, príjazdová komunikácia, 2 Rodinné domy 80m2
Rozpočtovaný náklad: 120 000€

Spoločnosť Envis Žilina realizovala v meste RAJEC výstavbu novostavieb 2 identických rodinných domov. Súčasťou stavby boli aj HTU, prípojky kanalizácie, vody a elektriny, prístupová komunikácia, oplotenie, HSV a PSV rodinných domov.

Oprava živičných plôch
Objednávateľ: Hyundai Steel Slovakia, s.r.o.
Realizácia:  3Q 2016
Objekty:  Oprava živičných krytov
Rozpočtovaný náklad: 2 500€

Spoločnosť Envis Žilina, s.r.o. realizovala opravu zdeformovaných živičných krytov v rámci areálu spoločnosti Hyundai Steel Slovakia, s.r.o.

2015
Vodojem Hvôzdnica 2x250m3
Objednávateľ: Vodohospodárska výstavba – Ekologický podnik, a.s.
Realizácia:  2Q 2015 – 4Q2015
Objekty:  Vodojem 2x250m3, prístupová cesta, oplotenie, výtlačné potrubie, odpadné potrubie a zásobné potrubie
Rozpočtovaný náklad: 300 000€

Naša spoločnosť dodávala v obci Hvozdnica monolotický vodojem 2 x 250 m3, vnútro nádrží bolo laminované, k vodojemu sa priviedla 0,6 km dlhá prístupová komunikácia. Ďalej sme dodávali  oplotenie so vstupnou bránou, zásobné, výtlačné a odpadné potrubie. Naša spoločnosť na tejto zákazke nedodávala technologickú časť a elektroinštaláciu (MaR).

 

 

Čerpacie stanice Dohňany
Objednávateľ: Bauterra, s.r.o.
Realizácia:  3Q 2015 – 4Q 2015
Objekty:  3 ks ČS splaškových vôd
Rozpočtovaný náklad: 80 000€
ČOV Bytča výstavba merného žľabu a rekonštrukcia pôvodného merného žľabu
Objednávateľ: Bauterra, s.r.o.
Realizácia:  4Q 2015
Objekty:  Merný žľab vyčistených vôd a rekonštrukcia pôvodného žľabu
Rozpočtovaný náklad: 10 000€

Naša spoločnosť dodávala stavebnú časť na 2 objektoch rekonštrukcie ČOV Bytča, jednalo sa o výstavbu nového Merného žľabu a o rekonštrukciu pôvodného.

Protipovodňové opatrenia – Lietavská Lúčka úprava Pastierskeho potoka
Objednávateľ: Združenie Váhostav-SK, a.s.-Hydrostav Šaľa, a.s.
Realizácia:  2Q-4Q 2015
Objekty:  Úprava Pastierskeho potoka, prekládky plynových prípojok
Rozpočtovaný náklad: 1 100 000 €

Protipovodňové opatrenia Pastierskeho potoka v Lietavskej Lúčke v dĺžke 1,3 km. Úprava potoka pozostávala z otvoreného úseku v dĺžke 1000 m a zo zakrytého úseku v dĺžke 300 m. Jedna časť otvoreného úseku bola prehĺbená a rozšírená, pozostávala z monolitických základových pásov a brehy budúceho toku boli opevnené s kameňoblokmi IZT. Vstupy do rodinných domov boli vybúrané a osadené nové prefabrikované panely, pozdĺž otvoreného úseku je osadené pozinkované zábradlie, ďalší otvorený úsek je tvorený zo žľaboviek a prídlažby. Zakrytý úsek je tvorený sklolaminátovými potrubiami (DN 1000, 900 a 800) a rámovými priepustmi.

Kanalizácia Čimhová, stoka A2-1, I.etapa
Objednávateľ: obec Čimhová
Realizácia:  4Q 2015
Objekty:  Splašková kanalizácia DN 300
Rozpočtovaný náklad: 100 000 €

Naša spoločnosť realizovala v obci Čimhová splaškovú kanalizáciu, časť stoky A2-1 pozdĺž hlavnej cesty a Adamcovu ulicu. Priemer potrubia hlavnej stoky DN 300 a prípojky k RD DN 160.

 

Vodné Dielo Žilina – oddychová zóna
Objednávateľ: Váhostav-SK, a.s.
Realizácia:  3Q 2014 – 1Q 2015
Objekty:  Prípojky splaškovej kanalizácie, pitnej vody, objekt Bufet a WC, spevnené plochy a obratisko autobusov
Rozpočtovaný náklad: 125 000€

Realizovali sa k novopostaveným objektom Bufetu a WC prípojky pitnej vody, splaškovej kanalizácie a rozvody dažďovej vody v dĺžke cca 450 m. V areály oddychovej zóny sa realizovali rozvody dažďovej kanalizácie, spevnené plochy, drevený prístrešok a samotné objekty Bufetu a WC. Ďalej sme realizovali úpravu spevnených plôch a výstavbu obratiska autobusov a autobusovej zástavky.

 

2014
Bytové domy Dubničky V
Objednávateľ: Roccon, s.r.o.
Realizácia: 1Q – 3Q  2014
Objekty:   Dažďová kanalizácia, Splašková kanalizácia, Vodovod pitný
Rozpočtovaný náklad: 65 000€

Realizovali sa vonkajšie rozvody dažďovej kanalizácie PVC-U DN 150 – 300 v dĺžke 250m, splašková kanalizácia PVC-U DN 150 – 300 v dĺžke 125m, vodovod pitný HDPE D63 v dĺžke 96m a ležaté rozvody v novostavbe. Súčasťou dodávky bol aj ORL 25 l/s a 8 ks revíznych šácht

Bytový dom Rajec
Objednávateľ: IGA, s.r.o.
Realizácia:  2Q – 4Q 2014
Objekty:  dažďová kanalizácia, splašková kanalizácia, vodovod pitný
Rozpočtovaný náklad: 85 000€

Pri prestavbe nevyužívanej budovy na bytový dom v meste Rajec sme realizovali dodávku dažďovej kanalizcácie PVC-U DN 150 – 300 v dĺžke 302 m, splaškovú kanalizáciu PVC-U DN 150 – 300 v dĺžke 300 m a pitný vodovod HDPE D90 v dĺžke 21 m. Súčasťou dodávky bol aj ORL 50l/s a 30 ks revíznych šácht.

RD Rajecké Teplice – spevnené plochy
Objednávateľ: Portašík Ján
Realizácia: 3Q – 4Q 2014
Objekty:  Výmena spevnených plôch
Rozpočtovaný náklad: 10 000€

Realizovala sa výmena spevnených plôch na pozemku RD v Rajeckých Tepliciach.

rekonštrukcia ČOV – Spišská Nová Ves a Kežmarok búracie práce, pomocné práce
Objednávateľ: Roccon, s.r.o.
Realizácia:  2Q 2014 – 1Q2015
Objekty:  Objekty špeciálneho zakladanie, pmocné a búracie práce
Rozpočtovaný náklad: 350 000€

Pri rekonštrukčných prácach na ČOV Sp. N. Ves a Kežmarok naša spoločnosť realizovala búracie práce pre objekty špeciálneho zakladania, čerpanie vody a presun vybúraných hmôt.

Kanalizácia Nozdrovice
Objednávateľ: Váhostav-SK, a.s.
Realizácia:  3Q 2013 – 1Q 2015
Objekty:  Splašková kanalizácia, Čerpacie stanice
Rozpočtovaný náklad: 500 000€

Naša spoločnosť realizovala kompletnú dodávku stokovej siete v obci Košeca časť Nozdrovice. Kanalizačná sieť z PP Ultra Rib 2 potrubie DN 150 – 300 v celkovej dĺžke 2200 m, domové prípojky 87 ks. Súčasťou dodávky bolo cca 80 ks revíznych šácht a  dve čerpacie stanice ČS.

 

2013
Revitalizácia centrálnej časti obce Bzenov
Objednávateľ: Med House, s.r.o.
Realizácia:  2Q 2012 – 2Q 2013
Objekty:  Spevnené plochy, dažďová kanalizácia, verejné osvetlenie, sadové úpravy,zástavka autobusov
Rozpočtovaný náklad: 200 000€

V obci Bzenov sa realizovalo 11 stavebných objektov, v prevažnej miere išlo o rekonštrukciu a výstavbu nových chodníkov zo zámkovej dlažby, úprava spevnených plôch a následná výstavba nového námestia pri OU, montáž nového verejného osvetlenia, zástavky MHD, úprava dažďovej kanalizácie a sadové úpravy.

Revitalizácia centrálnej zóny obce Nenince
Objednávateľ: BH Stav, s.r.o.
Realizácia:  3Q  2012 – 2Q 2013
Objekty:  Spevnené plochy, sadové úpravy, verejné osvetlenie, mobiliár, zástavka autobusu, detské ihrisko
Rozpočtovaný náklad: 250 000€

V obci Nenince sme realizovali revitalizáciu centrálnej zóny obce. Išlo hlavne o oddychovú zónu pre obyvateľov, teda nové chodníky, mobiliár a detské ihrisko, fontánu, zástavku autobusov, rekonštrukciu verejného osvetlenia a výstavba nového a sadové úpravy.

Hrubá stavba RD Martin
Objednávateľ: MUDr. Ján Kliment
Realizácia:  2Q – 4Q 2013
Objekty:  Hrubá stavba RD, terénne úpravy, oplotenie
Rozpočtovaný náklad: 100 000€

V Martine sme realizovali hrubú stavbu jednopodlažného RD.

2012
Donghee – Project H4, rozširenie skladových a výrobných hál
Objednávateľ: TAKENAKA Europe GmbH
Realizácia:  2Q – 4Q 2012
Objekty:  Dažďová kanalizácia, ORL, Splašková kanalizácia, vodovod pitný, plyn, ležaté rozvody splaškovej kanalizácie
Rozpočtovaný náklad: 100 000€

V areály závodu Donghee v Strečne sa realizovalo rozšírenie “Project H4″, kde sme dodávali vonkajšie rozvody dažďovej kanalizácie PVC-U DN 300 v dĺžke 320m, splaškovej kanalizácie PVC-U DN 150 v dĺžke 60m, prípojku pitného vodovodu HDPE D63 v dĺžke 20m a prípojku NTL plynu s regulačnou skrinou v dĺžke 11 m.  Na zaolejovanej časti dažďovej kanalizácie bol osadený ORL TNC 50. Bolo dodaných celkovo 18 ks revíznych šácht.

Hysco Slovakia, Výmena ORL
Objednávateľ: Hysco Slovakia, s.r.o.
Realizácia:  3Q -4Q  2012
Objekty:  Výmena ORL
Rozpočtovaný náklad: 20 000€

V spločonosti Hysco Slovakia, s.r.o. sme realizovali výmenu poškodeného ORL.

2011
ŹSSK CARGO, Rušňové Depo Žilina, Rekonštrukcia vodovod, kanalizácia, ČOV a ORL
Objednávateľ: Rudos Ružomberok
Realizácia:  4Q2010 – 4Q 2011
Objekty:  Splašková kanalizácia, vodovod pitný, ORL, ČOV
Rozpočtovaný náklad: 450 000€

V Rušňovom depe ŽSSK Cargo sa realizovala rekonštrukcia rozvodov splaškovej kanalizácie gravitačnej z potrubia PVC-U DN 150 – 400 v dĺžke cca 500 m , tlakovej z potrubia HDPE D 90 v dĺžke cca 400m.  Pitný vodovod z potrubia HDPE  D63 – D160 v dĺžke cca 1000 m. Montáž ORL KL 65 a montáž ČOV Anacomb 200 EO. Na danej zákazke sa realizovali aj riadené pretlaky popod železnicu 3 x DN 200 v dĺžke 80 m.

 

Dažďová kanalizácia KIA SLOVAKIA – kontajnerová plocha
Objednávateľ: TAKENAKA EUROPE GmbH
Realizácia:  3Q-4Q 2011
Objekty:  Dažďová kanalizácia DN 150-DN800
Rozpočtovaný náklad: 200 000€

Realizácia dažďovej kanalizácie na novovybudovanej kontajnerovej ploche v závode KIA. Kanalizácia DN 150 – 800 bola dodáná z potrubia Ultra Rib 2 (plné rebro), tieto potrubia boli dodatočne zvárané polyfuzúzne (DN 150 a DN300), aby sa dosiahla dokonalá tesnosť

. Na Kanalizácii bolo dodaných 14 ks revíznych šácht

MES – Oravský Podzámok, rekonštrukcia, pripojka vodovodu
Objednávateľ: LESY SR, š.p.
Realizácia:  2Q – 3Q 2011
Objekty:  Spevnené plochy, rekonštrukcia manipulačnej linky, prípojka vody DN 110
Rozpočtovaný náklad: 100 000€

Pre štátny podnik Lesy SR, š.p. sa realizovala rekonštrukcia manipulačnej linky a spevnených plôch na manipulačno-expedičnom sklade dreva v Oravskom Podzámku. Práce pozostávali hlavne zo sanácie spevnených plôch, dažďovej kanalizácie a manipulačnej linky, ktorá bola v havarijnom stave. Súčasťou dodávky bola aj prípojka požiarnej vody z potrubia HDPE DN 110 v dĺžke cca 260m.

2010
Rozšírenie šrotoviska, obec Liesek
Objednávateľ: Marian Ondrík
Realizácia:  1Q,2010
Objekty:  Spevnené plochy šrotovisko a oplotenie
Rozpočtovaný náklad: 10 000€

Realizácia spevnených plôch, pokládky cestných panelov a realizácia oplotenia v areály šrotoviska

Vodovod a kanalizácia, AU Optronics Trenčín
Objednávateľ: TAKENAKA Europe GmbH
Realizácia:  2Q – 3Q, 2010
Objekty:  Štetovnicové steny, ORL, ČS
Rozpočtovaný náklad: 250 000€

Realizovali sa štetovnicové steny, na objektoch vodného hospodárstva ( ORL, ČS, LT) v celkovej ploche cca 2000 m2

2009
Kanalizácia, Čimhová
Objednávateľ: obec Čimhová
Realizácia:  2Q-3Q, 2009
Objekty:  Splašková kanalizácia, chodník pre peších
Rozpočtovaný náklad: 170 000 €

V obci Čimhová sa realizovala stoka A2, z korug. rúr DN 300, SN 8 v celkovej dĺžke 400 m a obecný chodník nad touto stokou.

2008
Vodovodná prípojka, Hruštiny
Objednávateľ: CISS Martin
Realizácia:  2Q,2008
Objekty:  Vodovod pitný
Rozpočtovaný náklad: 120 000 € 

Realizovala sa obnova vodovodnej prípojky do objektu SPP, Hruštiny z potrubia HDPE DN 200 v dĺžke 920 m. Realizoval sa aj pretlak popod štátnu cestu. Bod napojenia ČS Slovnaft, Šibenice.

Kanalizácia, Liesek
Objednávateľ: obec Liesek
Realizácia:  2Q, 2008
Objekty:  Splašková kanalizácia
Rozpočtovaný náklad: 200 000 €

V obci Liesek sa realizovala 2 etapa odkanalizovania obce Liesek z korug. potrubia PVC SN 8, DN 400 v celkovej dĺžke 800 m.

2007
HYSCO Slovakia, vodné hospodárstvo
Objednávateľ: TAKENAKA EUROPE GmbH
Realizácia:  2Q-4Q 2007
Objekty:  Dažďová kanalizácia, Splašková kanalizácia, vodovod pitný, vodovod požiarny
Rozpočtovaný náklad: 1 000 000 €

Realizovali sa objekty vodného hospodárstva, dažďová kanalizácia, splašková kanalizácia, vodovod pitný a vodovod požiarny. Použité potrubia DN 150 – 500 v celkovej dĺžke 3200 m.

Vodovod Oravské Veselé
Objednávateľ: obec Oravské Veselé
Realizácia:  3Q, 2007
Objekty: Vodovod pitný
Rozpočtovaný náklad: 150 000 €

Realizovali sa rozvody obecného vodovodu v intraviláne obce Oravské Veselé z potrubia HDPE DN 110 v celkovej dĺžke 1200 m.

Certifikáty

Firma Envis sa môže pochváliť nasledovnými certifikátmi:

 

Partneri

Kontakt