O spoločnosti ENVIS Žilina, s.r.o.

Spoločnosť ENVIS Žilina, s.r.o. od roku 2007 prináša svojim klientom vysoko kvalitné služby týkajúce sa realizácie a poradenstva v oblasti inžinierskych a pozemných stavieb. Klientom pomáhame splniť ich náročné požiadavky, aktívnym prístupom pracovníkov vo výrobnom a riadiacom procese. Výsledkom našej práce sú spokojní klienti a zákazky bez reklamácii.

Známka_Spoľahlivy_stavebny_podnik_Envis Žilina, s. r. o.-page-001Naši zákazníci a klienti sa k nám vracajú pretože vytvárame hodnoty, ktoré pretrvávajú. V roku 2015 spoločnosť Envis Žilina, s.r.o. získala známku Spoľahlivý stavebný podnik, ktorá spoločnosť Envis Žilina, s.r.o. odlišuje od svojej konkurencie a potvrdzuje výnimočnú pozíciu na trhu, deklaruje dôveryhodnosť, stabilitu, serióznosť a precíznosť.

www.sims.sk

 

Našou víziou je budovať stabilnú spoločnosť, ktorá bude poskytovať svojím klientom pridanú hodnotu a svojím zamestnancom stabilitu a spokojnosť.

Hodnoty spoločnosti:

 • kvalita
 • spoľahlivosť
 • flexibilnosť
 • efektívnosť
 • zodpovedný prístup k životnému prostrediu

Ciele spoločnosti:

 • trvalá spokojnosť klienta
 • dlhodobý a neustále rastúci hospodársky výsledok spoločnosti
 • zvyšovanie osobného rozvoja zamestnancov

Činnosti a služby

Inžinierske stavby

 • Vonkajšie gravitačné a tlakové rozvody a prípojky kanalizáci HDPE, PVC-U, PP a sklolaminát DN 63 – 2000 mm
 • Vonkajšie rozvody a prípojky vody HDPE, LTV DN 32 – 400 mm
 • Vonkajšie rozvody STL a NTL plynu PE DN 50 – 200 mm
 • Vonkajšie rozvody a prípojky NN a verejné osvetlenie vrátane revízii
 • Prekládky existujúcich vodovodov, kanalizácií a plynovodov
 • Vnútorné rozvody zdravo techniky HT a PPR systémy inštalácia zariaďovacích predmetov
 • Riadené pretlaky, krenelovanie Oceľové alebo HDPE chráničky DN 63 – 800 mm Technologické objekty Vodojemy prefabrikované a sklolaminátové objem 50 – 1000m3,čerpacie stanice pre dažďových a splaškových vôdodlučovače ropných látok výstupná hodnota 5 až 0,1 mg NEL/l čistiarne odpadových vôd do 200 EO
 • Akumulačné nádrže a vsakovacie systémy na dažďovú vodu Akumulačné, vsakovacie a retenčné systémy od 2 – 2000 m3
 • Protipovodňové opatrenia
 • Chodníky, parkoviská, lesné cesty a účelové komunikácie

Pozemné stavby

 • Zemné a búracie práce
 • Monolitické železobetónové konštrukcie
 • Zakladanie a výstavba polyfunkčných objektov, rodinných domov a priemyselných hál
 • Špeciálne zakladanie stavieb – pilóty, mikropilóty, štetovníce, oporné múry

Ďalej ponúkame

 • Prevádzkovanie verejných vodovodov
 • Zváranie potrubí z plastov
 • Projekčnú a inžiniersku činnosť
 • Tlakové a kamerové skúšky kanalizačných potrubí
 • Nákladná autodoprava
 • Poradenská činnosť v oblasti nakladania s dažďovými a splaškovými vodami
 • Výkon činnosti stavbyvedúceho na líniové a pozemné stavby
 • Výkon činnosti stavebného dozora na líniové a pozemné stavby
 • Obchodná činnosť v oblasti stavebných materiálov

Referencie

2020
Oprava kanalizácie MUBEA Kežmarok
Objednávateľ: TAKENAKA EUROPE, GmbH
Realizácia: 4Q 2019 – 2Q 2020
Objekty: prekládka dažďovej kanalizácie DN 400 v celkovej dĺžke 320
Rozpočtovaný náklad: 45 000€

Naša spoločnosť realizovala prekládku daždovej kanalizácie prístupovej komunikácie pre nový závod spoločnosti MUBEA v Kežmarku.

2019
D1 Lietavská Lúčka – Višňové – Dubná Skala priepusty križovatka Lietavská Lúčka
Objednávateľ: Doprastav a.s.
Realizácia: 2Q 2018 – 3Q 2019
Objekty: výstavba 9 priepustov v rámci križovatky Lietavská Lúčka, priepusty zo železobetónových rúr DN 800 a DN 1000 v rôznych dĺžkach
Rozpočtovaný náklad: 200 000€
Obchvat D4R7 – vsaky
Objednávateľ: D4R7 združenie
Realizácia: 3Q 2018 – 1Q 2019
Objekty: výstavba 20 ks vsakovacích objektov na sekcii R4  bratislavského nultého obchvatu
Rozpočtovaný náklad: 450 000€

D4R7- nultý obchvat mesta Bratislava, v súčasnosti najväčší infraštruktúrny projekt v strednej Európe, kde naša spoločnosť realizovala 20 kusov vsakovacích objektov na dažďovej kanalizácii, ktoré boli tvorené perforovaným potrubím DN 300 v celkovej dĺžke 16 000 m.

 

G-TES NITRA
Objednávateľ: TAKENAKA EUROPE GmbH
Realizácia: 3Q 2018 – 2Q 2019
Objekty: dažďová kanalizácia , splašková kanalizácia, ORL, ČS, vodovod  pitný a vodovod požiarny
Rozpočtovaný náklad: 800 000€

Na projekte “G-TES Nitra” naša spoločnosť realizovala prípojky a vnútroareálové rozvody dažďovej a splaškovej kanalizácie,  pitného a požiarneho vodovodu. Použité boli potrubia DN 32 – 800. Celková dĺžka potrubí 3850 m. Dĺžka realizácie – 8 mesiacov.  Súčasťou realizácie boli aj čerpacia stanica splaškových vôd, čerpacia stanica dažďových vôd s technológiou, požiarna nádrž a ORL.

Obchvat D4R7 – odpočívadlo Blatná na Ostrove
Objednávateľ: D4R7 združenie
Realizácia: 1Q – 2Q 2019
Objekty: pitný vodovod, požiarny vodovod, splašková kanalizácia a dažďová kanalizácia, ORL, požiarna nádrž s technológiou, čerpacia stanica s technológiou
Rozpočtovaný náklad: 450 000€

Na tomto objekte naša firma realizovala prípojky a rozvody splaškovej kanalizácie a pitnej vody na oboch stranách odpočívadla Blatná na Ostrove. Súčasťou projektu bola aj čerpacia stanica s technológiou a požiarna nádrž s automatickou tlakovou stanicou (ATS).

Tunel Žilina, tunel Ovčiarsko
Objednávateľ: Doprastav, a.s.
Realizácia: 2019
Objekty: rozdeľovacia armatúrna šachta – dažďová kanalizácia
Rozpočtovaný náklad: 15 000€

Realizácia a dodávka vybavenia armatúrnych šácht pre odvod dažďovej vody z tunela Ovčiarsko a tunela Žilina.

BD Kynek Nitra
Objednávateľ: Xenex, s.r.o.
Realizácia: 2Q 2019 -
Objekty: dažďová kanalizácia, splašková kanalizácia, pitný vodovod, ORL, retenčná nádrž
Rozpočtovaný náklad: 280 000€

Realizácia vonkajších sietí pitného vodovodu, splaškovej kanalizáce a daždovej kanalizácie pre novobudovanú zástavbu BD Kynek Nitra. Súčasťou dodávky je pripojenie na jestvujúce siete ( vodovod a splašková kanalizácia), čerpacia stanica splaškových vôd , retenčná nádrž 120M3 a ORL CRC do UV v počte 28 ks.

2018
D1 Lietavská Lúčka-Višňové-Dubná Skala prekládky vodovodov
Objednávateľ: Salini Impregilo
Realizácia: 3Q 2017 – 2Q 2018
Objekty: prekládky vodovodných rádov – tvárna liatina 2x DN 150 180m, tvárna liatina DN 300 280m, HDPE D225 670m, ocel. DN 700 670m
Rozpočtovaný náklad: 1 100 000€

Na diaľničnom úseku “D1 Lietavská Lúčka – Višňové – Dubná Skala” naša spoločnosť realizovala prekládky 4 prívodných potrubí vody pre mesto Žilina z materiálu tvárna liatina DN 150 a DN300 v dĺžke 640m, z HDPE DN225 v dĺžke 670m a ocele DN 700 v dĺžke 670m. Súčasťou výstavby bolo aj desať kusov armatúrnych šácht a monolitický priepust popod teleso diaľnice v dĺžke 60 m.

 

 

D3 Svrčinovec-Čadca Bukov prekládky vodovodov
Objednávateľ: Sand, s.r.o.
Realizácia: 3Q 2017 – 1Q 2018
Objekty: 16 stavebných objektov prekládky vodovodov z HDPE DN 300 – 90 v celkovej dĺžke 1,6 km
Rozpočtovaný náklad: 700 000€

Spoločnosť Envis Žilina realizovala na novom úseku diaľnice D3 Svrčinovec – Čadca Bukov prekládky vodovodov. Jednalo sa celkovo o 16 stavebných objektov. Súčasťou dodávky boli vodomerné šachty , armatúrne šachty, pretlaky popod železnicu. Celková dĺžka prekladaných potrubí bola 2,4 km.

Vonkajšie inžinierske siete “SCONTO Predajňa a sklad Žilina”
Objednávateľ: Bauterra, s.r.o.
Realizácia: 3Q 2017 – 1Q 2018
Objekty: dažďová kanalizácia PP, DN 600-150 v dĺžke 1651m, splašková kanalizácia PP DN 250 v dlžke 450m, požiarny vodovod HDPE D 160 v dlžke 630m, pitný a závlahový vodovod HDPE D90-32 v dlžke 450m, vsakovacie zariadenie 2 x 360m3, ORL atď.
Rozpočtovaný náklad: 450 000€

Pri výstavbe “SCONTO predajňa a sklad” v Žiline, naša spoločnosť realizovala kompletné vonkajšie siete a vnútorné ležaté rozvody splaškovej kanalizácie. Dažďová kanalizácia  DN 150 – 600 v dĺžke 1651m, splašková kanalizácia DN 250 v dĺžke 450m, požiarny vodovod HDPE D 160 v dĺžke 630m, pitný a závlahový vodovod HDPE D90-32 v dĺžke 450m, vsakovacie galérie 2 x 360m3 a ORL.

 

Jaguar Land Rover – Administratíva – ležaté rozvody splaškovej kanalizácie
Objednávateľ: TAKENAKA EUROPE GmbH, org. zložka Slovensko
Realizácia: 1Q 2018 – 4Q 2018
Objekty: splašková kanalizácia PP SN10, DN 200, 160, 110 v dĺžke 1300 m
Rozpočtovaný náklad: 200 000€

Pre spoločnosť TAKENAKA sme realizovali ležaté rozvody splaškovej kanalizácie pod Administratívnou budovou novej automobilky Jaguar-Land Rover z potrubia PP SN 10 ( DN 250 – 110) v celkovej dĺžke 1,3 km. Ďalej naša spoločnosť realizovala montáž a dopojenie líniových žľabov v celkovej dĺžke 300 m.

BB Kráľová – rozšírenie inžinierskych sietí
Objednávateľ: Doprastav a.s.
Realizácia: 4Q 2018
Objekty: vodovodné prípojky a rozšírenie areálového vodovodu-300 m HDPE D90, rozšírenie kanalizácie DN 250-dlźka 160 m
Rozpočtovaný náklad: 80 000€

Naša spoločnosť realizovala v areáli závodu spoločnosti Doprastav v BB časť Kráľová rozšírenie rozvodov splaškovej kanalizácie, dažďovej kanalizácie a pitného vodovodu pre nových nájomníkov v celkovej dĺžke 1,4 km. Použité boli bežné materiály PP, PVC a HDPE od DN300 po DN 90.

2017
Jaguar Land Rover-Zvarovňa, ležaté rozvody splaškovej kanalizácie
Objednávateľ: TAKENAKA EUROPE GmbH, org. zložka Slovensko
Realizácia: 4Q 2017 – 2Q 2018
Objekty: splašková kanalizácia PP SN10, DN 200, 160, 110 v dĺžke 1700 m, 1 x ČS, 1 x lapač tukov
Rozpočtovaný náklad: 300 000€

Na objekte Zvarovne pre automobilku Jaguar Landrover naša spoločnosť realizovala ležaté rozvody splaškovej kanalizácie z potrubia PP SN10 o priemeroch DN 200, 160, 110 v celkovej dĺžke 1700 m. Súčasťou dodávky bol aj lapač tukov a čerpacia stanica splaškových vôd.

 

Continental Púchov – prekládka dažďovej kanalizácie DN 800, 400
Objednávateľ: Pavol Hoferica s.r.o.
Realizácia: 4Q 2017 – 1Q 2018
Objekty: prekládka dažďovej kanalizácie vo vnútri areálu Continental Púchov v dĺžke 80 m
Rozpočtovaný náklad: 60 000€

Realizácia prekládky dažďovej kanalizácie DN 800 a DN400 kvôli prístavbe haly. Ďalej sa zrealizovala dažďová kanalizácia z novej prístavby a zviedla sa do vsakovacej galérie 35 m3 vytvorenej zo vsakovacích boxov.

Bytový dom 54 BJ sídlisko Hájik, Žilina
Objednávateľ: STRABAG, s.r.o.
Realizácia:  2Q2016 – 2Q2017
Objekty:  Výkop stavebnej jamy, podklad pod základy, zásyp objektu BD, odkopy pre spevnené plochy, drenáže
Rozpočtovaný náklad: 90 000€

Spoločnosť Envis Žilina, s.r.o.  realizovala na tejto zákazke výkop stavebnej jamy v objeme cca 5000 m3, podkladné štrkové vankúše pod základovú dosku, drenáže okolo samotného objektu bytového domu hutnený zásyp. Ďalej naša spoločnosť realizovala odkopy pre spevnené plochy  v objeme 1500 m3 a stabilizáciu podložia pod spevnené plochy.

2016
Kanalizácia Čimhová, stoka A2-1, II. etapa
Objednávateľ: Obec Čimhová
Realizácia: 2Q 2016
Objekty: stoka A2-1, PVC-U DN 300, dĺžka 350m
Rozpočtovaný náklad: 150 000€

Spoločnosť Envis Žilina, s.r.o. pokračovala ďalšou etapou budovania kanalizácie v obci Čimhová. Stoka sa realizovala v komunikácii II. triedy , ktorá prechádza obcou Čimhová v dĺžke 350 m. Použitý materiál bol PVC-U DN 300

 

Bonfiglioli, s.r.o. Považská Bystrica, areálové rozvody a prekládka vonkajších inžinierskych sietí
Objednávateľ: Ingsteel, spol. s.r.o.
Realizácia: 2Q 2016 – 2Q 2017
Objekty: splašková kanalizácia, dažďová kanalizácia, požiarny vodovod, základy pod požiarnu nádrž, delená chránička STL plynovod
Rozpočtovaný náklad: 100 000€

Spoločnosť Envis Žilina, s.r.o. realizovala vonkajšie rozvody inžinierskych sietí pre prístavbu výrobného závodu Bonfiglioli v Považskej Bystrici. Výstavba prebiehala na hnedej lúke a pozostávala zo splaškovej kanalizácie DN 300 v dĺžke 100 m, dažďovej kanalizácie  DN 400 – DN 150 v dĺžke 310 m a požiarneho vodovodu DN 160 v dĺžke 390 m. Ďalej sme realizovali základ pod požiarnu nádrž a strojovňu.

 

Zatepľovanie a sanačné omietky Liptovský Mikuláš
Objednávateľ: FKL a brat, spol. s.r.o.
Realizácia: 2016
Objekty: zateplenie rodinného domu a sanačné omietky
Rozpočtovaný náklad: 10 000€

Spoločnosť Envis Žilina, s.r.o. realizovala zateplenie obvodového plášta a novú omietku na rodinnom dome v Liptovskom Mikuláši. Na inom mieste v Liptovskom Mikuláši sa následne realizovali sanačné omietky suterénu, ktorý sa prerábal na archív.

Protipovodňové opatrenia Nolčovo
Objednávateľ: FKL a brat, spol. s.r.o.
Realizácia: 3Q 2016
Objekty: protipovodňové opatrenia na potoku Ráztoky v obci Nolčovo
Rozpočtovaný náklad: 60 000€

Spoločnosť Envis Žilina, s.r.o. realizovala na potoku Ráztoky v intraviláne obce Nolčovo 2. etapu protipovodňových opatrení, ktoré pozostávali zo spevňovania brehov pomocou kameňoblokov a zahádzky z lomového kameňa. Ďalej sa prehlbovalo a rozširovalo koryto potoka. Celková dĺžka upravovaného úseku bola 150m.

Rodinné domy Rajec
Objednávateľ: Bauterra, s.r.o.
Realizácia: 2Q 2016 – 4Q 2016
Objekty: prípojky vodovodu, kanalizácie a elektriky, príjazdová komunikácia, 2 rodinné domy 80m2
Rozpočtovaný náklad: 120 000€

V okrajovej časti mesta Rajec sme realizovali výstavbu dvoch rodinných domov typu “bungalov” do stavu holobyt. Súčasťou výstavby bolo aj vybudovanie prístupovej komunikácie, spevnených plôch okolo RD, oplotenia, prípojok vody, kanalizácie, elektriky a terénne úpravy.

 

Oprava živičných plôch
Objednávateľ: Hyundai Steel Slovakia, s.r.o.
Realizácia: 3Q 2016
Objekty: oprava živičných krytov
Rozpočtovaný náklad: 2 500€

Spoločnosť Envis Žilina, s.r.o. realizovala opravu zdeformovaných živičných krytov v rámci areálu spoločnosti Hyundai Steel Slovakia, s.r.o.

2015
Vodojem Hvozdnica 2x250m3
Objednávateľ: Vodohospodárska výstavba – Ekologický podnik, a.s.
Realizácia: 2Q 2015 – 4Q2015
Objekty: vodojem 2x250m3, prístupová cesta, oplotenie, výtlačné potrubie, odpadné potrubie a zásobné potrubie
Rozpočtovaný náklad: 300 000€

Naša spoločnosť dodávala v obci Hvozdnica monolitický vodojem 2 x 250 m3, vnútro nádrží bolo laminované, k vodojemu sa priviedla 0,6 km dlhá prístupová komunikácia. Ďalej sme dodávali  oplotenie so vstupnou bránou, zásobné, výtlačné a odpadné potrubie. Naša spoločnosť na tejto zákazke nedodávala technologickú časť a elektroinštaláciu (MaR).

 

 

Čerpacie stanice Dohňany
Objednávateľ: Bauterra, s.r.o.
Realizácia: 3Q 2015 – 4Q 2015
Objekty: 3 ks ČS splaškových vôd
Rozpočtovaný náklad: 80 000€

Vybudovanie 3 čerpacích staníc – stavebných častí. Zákazka pozostávala z paženia jám pomocou štetovníc, výkopu zapažených jám. Priemerná hĺbka bola 6 m. Následne sa ČS vyarmovali, vydebnili a zabetónovali.

ČOV Bytča- výstavba merného žľabu a rekonštrukcia pôvodného merného žľabu
Objednávateľ: Bauterra, s.r.o.
Realizácia: 4Q 2015
Objekty: merný žľab vyčistených vôd a rekonštrukcia pôvodného žľabu
Rozpočtovaný náklad: 10 000€

Naša spoločnosť dodávala stavebnú časť na 2 objektoch rekonštrukcie ČOV Bytča, jednalo sa o výstavbu nového merného žľabu a o rekonštrukciu pôvodného.

Protipovodňové opatrenia – Lietavská Lúčka úprava Pastierskeho potoka
Objednávateľ: Združenie Váhostav-SK, a.s.-Hydrostav Šaľa, a.s.
Realizácia: 2Q – 4Q 2015
Objekty: úprava Pastierskeho potoka, prekládky plynových prípojok
Rozpočtovaný náklad: 1 100 000 €

Realizovali sa protipovodňové opatrenia Pastierskeho potoka v Lietavskej Lúčke v dĺžke 1,3 km. Úprava potoka pozostávala z otvoreného úseku v dĺžke 1000 m a zo zakrytého úseku v dĺžke 300 m. Jedna časť otvoreného úseku bola prehĺbená a rozšírená, pozostávala z monolitických základových pásov a brehy budúceho toku boli opevnené s kameňoblokmi IZT. Vstupy do rodinných domov boli vybúrané a osadené nové prefabrikované panely, pozdĺž otvoreného úseku je osadené pozinkované zábradlie, ďalší otvorený úsek je tvorený zo žľaboviek a prídlažby. Zakrytý úsek je tvorený sklolaminátovými potrubiami (DN 1000, 900 a 800) a rámovými priepustami.

Kanalizácia Čimhová, stoka A2-1, I.etapa
Objednávateľ: obec Čimhová
Realizácia:  4Q 2015
Objekty:  Splašková kanalizácia DN 300
Rozpočtovaný náklad: 100 000 €

Naša spoločnosť realizovala v obci Čimhová splaškovú kanalizáciu, časť stoky A2-1 pozdĺž hlavnej cesty a Adamcovu ulicu. Priemer potrubia hlavnej stoky DN 300 a prípojky k RD DN 160.

 

Vodné Dielo Žilina – oddychová zóna
Objednávateľ: Váhostav-SK, a.s.
Realizácia: 3Q 2014 – 1Q 2015
Objekty: prípojky splaškovej kanalizácie, pitnej vody, objekt bufet a WC, spevnené plochy a obratisko autobusov
Rozpočtovaný náklad: 125 000€

K novopostaveným objektom bufetu a WC sa realizovali prípojky pitnej vody, splaškovej kanalizácie a rozvody dažďovej vody v dĺžke cca 450 m. V areáli oddychovej zóny sa realizovali rozvody dažďovej kanalizácie, spevnené plochy, drevený prístrešok a samotné objekty bufetu a WC. Ďalej sme realizovali úpravu spevnených plôch a výstavbu obratiska autobusov a autobusovej zastávky.

 

2014
Bytové domy Dubničky V
Objednávateľ: Roccon, s.r.o.
Realizácia: 1Q – 3Q 2014
Objekty: dažďová kanalizácia, splašková kanalizácia, vodovod pitný
Rozpočtovaný náklad: 65 000€

Realizovali sa vonkajšie rozvody dažďovej kanalizácie PVC-U DN 150 – 300 v dĺžke 250m, splašková kanalizácia PVC-U DN 150 – 300 v dĺžke 125m, vodovod pitný HDPE D63 v dĺžke 96m a ležaté rozvody v novostavbe. Súčasťou dodávky bol aj ORL 25 l/s a 8 ks revíznych šácht.

Bytový dom Rajec
Objednávateľ: IGA, s.r.o.
Realizácia: 2Q – 4Q 2014
Objekty: dažďová kanalizácia, splašková kanalizácia, vodovod pitný
Rozpočtovaný náklad: 85 000€

Pri prestavbe nevyužívanej budovy na bytový dom v meste Rajec sme realizovali dodávku dažďovej kanalizcácie PVC-U DN 150 – 300 v dĺžke 302 m, splaškovú kanalizáciu PVC-U DN 150 – 300 v dĺžke 300 m a pitný vodovod HDPE D90 v dĺžke 21 m. Súčasťou dodávky bol aj ORL 50l/s a 30 ks revíznych šácht.

RD Rajecké Teplice – spevnené plochy
Objednávateľ: Portašík Ján
Realizácia: 3Q – 4Q 2014
Objekty: výmena spevnených plôch
Rozpočtovaný náklad: 10 000€

Realizovala sa výmena spevnených plôch na pozemku RD v Rajeckých Tepliciach.

rekonštrukcia ČOV – Spišská Nová Ves a Kežmarok búracie práce, pomocné práce
Objednávateľ: Roccon, s.r.o.
Realizácia: 2Q 2014 – 1Q 2015
Objekty: objekty špeciálneho zakladania, pmocné a búracie práce
Rozpočtovaný náklad: 350 000€

Pri rekonštrukčných prácach na ČOV Sp. N. Ves a Kežmarok naša spoločnosť realizovala búracie práce pre objekty špeciálneho zakladania, čerpanie vody a presun vybúraných hmôt.

Kanalizácia Nozdrovice
Objednávateľ: Váhostav-SK, a.s.
Realizácia: 3Q 2013 – 1Q 2015
Objekty: splašková kanalizácia, čerpacie stanice
Rozpočtovaný náklad: 500 000€

Naša spoločnosť realizovala kompletnú dodávku stokovej siete v obci Košeca časť Nozdrovice. Kanalizačná sieť z PP Ultra Rib 2 potrubie DN 150 – 300 v celkovej dĺžke 2200 m, domové prípojky 87 ks. Súčasťou dodávky bolo cca 80 ks revíznych šácht a dve čerpacie stanice ČS.

 

2013
Revitalizácia centrálnej časti obce Bzenov
Objednávateľ: Med House, s.r.o.
Realizácia: 2Q 2012 – 2Q 2013
Objekty: spevnené plochy, dažďová kanalizácia, verejné osvetlenie, sadové úpravy, autobusová zastávka
Rozpočtovaný náklad: 200 000€

V obci Bzenov sme realizovali 11 stavebných objektov. V prevažnej miere išlo o rekonštrukciu a výstavbu nových chodníkov zo zámkovej dlažby, úpravu spevnených plôch a následnú výstavbu nového námestia pri OU, montáž nového verejného osvetlenia, zastávky MHD, úpravu dažďovej kanalizácie a sadové úpravy.

Revitalizácia centrálnej zóny obce Nenince
Objednávateľ: BH Stav, s.r.o.
Realizácia: 3Q  2012 – 2Q 2013
Objekty: spevnené plochy, sadové úpravy, verejné osvetlenie, mobiliár, autobusová zastávka, detské ihrisko
Rozpočtovaný náklad: 250 000€

V obci Nenince sme realizovali revitalizáciu centrálnej zóny obce. Išlo hlavne o oddychovú zónu pre obyvateľov, teda nové chodníky, mobiliár a detské ihrisko, fontánu, autobusovú zastávku, rekonštrukcia verejného osvetlenia a výstavba nového osvetlenia, sadové úpravy.

Hrubá stavba RD Martin
Objednávateľ: MUDr. Ján Kliment
Realizácia: 2Q – 4Q 2013
Objekty: hrubá stavba RD, terénne úpravy, oplotenie
Rozpočtovaný náklad: 100 000€

V Martine sme realizovali hrubú stavbu jednopodlažného RD.

2012
Donghee – Project H4, rozširenie skladových a výrobných hál
Objednávateľ: TAKENAKA Europe GmbH
Realizácia: 2Q – 4Q 2012
Objekty: dažďová kanalizácia, ORL, splašková kanalizácia, vodovod pitný, plyn, ležaté rozvody splaškovej kanalizácie
Rozpočtovaný náklad: 100 000€

V areáli závodu Donghee v Strečne sa realizovalo rozšírenie “Project H4″, kde sme dodávali vonkajšie rozvody dažďovej kanalizácie PVC-U DN 300 v dĺžke 320m, splaškovej kanalizácie PVC-U DN 150 v dĺžke 60m, prípojku pitného vodovodu HDPE D63 v dĺžke 20m a prípojku NTL plynu s regulačnou skrinou v dĺžke 11 m.  Na zaolejovanej časti dažďovej kanalizácie bol osadený ORL TNC 50. Bolo dodaných celkovo 18 ks revíznych šácht.

Hysco Slovakia, Výmena ORL
Objednávateľ: Hysco Slovakia, s.r.o.
Realizácia: 3Q -4Q 2012
Objekty: výmena ORL
Rozpočtovaný náklad: 20 000€

V spločonosti Hysco Slovakia, s.r.o. sme realizovali výmenu poškodeného ORL.

2011
ŹSSK CARGO, Rušňové Depo Žilina, Rekonštrukcia vodovod, kanalizácia, ČOV a ORL
Objednávateľ: Rudos Ružomberok
Realizácia: 4Q2010 – 4Q 2011
Objekty: splašková kanalizácia, vodovod pitný, ORL, ČOV
Rozpočtovaný náklad: 450 000€

V Rušňovom depe ŽSSK Cargo sa realizovala rekonštrukcia rozvodov splaškovej kanalizácie gravitačnej z potrubia PVC-U DN 150 – 400 v dĺžke cca 500 m , tlakovej z potrubia HDPE D 90 v dĺžke cca 400m.  Pitný vodovod z potrubia HDPE  D63 – D160 v dĺžke cca 1000 m. Montáž ORL KL 65 a montáž ČOV Anacomb 200 EO. Na danej zákazke sa realizovali aj riadené pretlaky popod železnicu 3 x DN 200 v dĺžke 80 m.

 

Dažďová kanalizácia KIA SLOVAKIA – kontajnerová plocha
Objednávateľ: TAKENAKA EUROPE GmbH
Realizácia: 3Q-4Q 2011
Objekty: dažďová kanalizácia DN 150-DN800
Rozpočtovaný náklad: 200 000€

Realizácia dažďovej kanalizácie na novovybudovanej kontajnerovej ploche v závode KIA. Kanalizácia DN 150 – 800 bola dodaná z potrubia Ultra Rib 2 (plné rebro), tieto potrubia boli dodatočne zvárané polyfúzne (DN 150 a DN300), aby sa dosiahla dokonalá tesnosť. Na kanalizácii bolo dodaných 14 ks revíznych šácht.

 

MES – Oravský Podzámok, rekonštrukcia, pripojka vodovodu
Objednávateľ: LESY SR, š.p.
Realizácia: 2Q – 3Q 2011
Objekty: spevnené plochy, rekonštrukcia manipulačnej linky, prípojka vody DN 110
Rozpočtovaný náklad: 100 000€

Pre štátny podnik Lesy SR, š.p. sa realizovala rekonštrukcia manipulačnej linky a spevnených plôch na manipulačno-expedičnom sklade dreva v Oravskom Podzámku. Práce pozostávali hlavne zo sanácie spevnených plôch, dažďovej kanalizácie a manipulačnej linky, ktorá bola v havarijnom stave. Súčasťou dodávky bola aj prípojka požiarnej vody z potrubia HDPE DN 110 v dĺžke cca 260m.

2010
Rozšírenie šrotoviska, obec Liesek
Objednávateľ: Marian Ondrík
Realizácia: 1Q 2010
Objekty: spevnené plochy šrotovisko a oplotenie
Rozpočtovaný náklad: 10 000€

Realizácia spevnených plôch, pokládky cestných panelov a realizácia oplotenia v areáli šrotoviska.

Vodovod a kanalizácia, AU Optronics Trenčín
Objednávateľ: TAKENAKA Europe GmbH
Realizácia: 2Q – 3Q 2010
Objekty: štetovnicové steny, ORL, ČS
Rozpočtovaný náklad: 250 000€

Realizovali sa štetovnicové steny na objektoch vodného hospodárstva (ORL, ČS, LT) v celkovej ploche cca 2000 m2

2009
Kanalizácia, Čimhová
Objednávateľ: obec Čimhová
Realizácia: 2Q-3Q 2009
Objekty: splašková kanalizácia, chodník pre peších
Rozpočtovaný náklad: 170 000 €

V obci Čimhová sa realizovala stoka A2, z korug. rúr DN 300, SN 8 v celkovej dĺžke 400 m a obecný chodník nad touto stokou.

2008
Vodovodná prípojka, Hruštiny
Objednávateľ: CISS Martin
Realizácia: 2Q ,2008
Objekty: vodovod pitný
Rozpočtovaný náklad: 120 000 € 

Realizovala sa obnova vodovodnej prípojky do objektu SPP Hruštiny z potrubia HDPE DN 200 v dĺžke 920 m. Taktiež sa realizoval aj pretlak popod štátnu cestu. Bod napojenia ČS Slovnaft, Šibenice.

Kanalizácia, Liesek
Objednávateľ: obec Liesek
Realizácia: 2Q 2008
Objekty: splašková kanalizácia
Rozpočtovaný náklad: 200 000 €

V obci Liesek naša firma realizovala 2. etapu odkanalizovania obce Liesek z korug. potrubia PVC SN 8, DN 400 v celkovej dĺžke 800 m.

2007
HYSCO Slovakia, vodné hospodárstvo
Objednávateľ: TAKENAKA EUROPE GmbH
Realizácia: 2Q-4Q 2007
Objekty: dažďová kanalizácia, splašková kanalizácia, vodovod pitný, vodovod požiarny
Rozpočtovaný náklad: 1 000 000 €

Realizovali sa objekty vodného hospodárstva, dažďová kanalizácia, splašková kanalizácia, vodovod pitný a vodovod požiarny. Použité potrubia DN 150 – 500 v celkovej dĺžke 3200 m.

Vodovod Oravské Veselé
Objednávateľ: obec Oravské Veselé
Realizácia: 3Q, 2007
Objekty: vodovod pitný
Rozpočtovaný náklad: 150 000 €

Realizovali sa rozvody obecného vodovodu v intraviláne obce Oravské Veselé z potrubia HDPE DN 110 v celkovej dĺžke 1200 m.

Certifikáty

Firma Envis sa môže pochváliť nasledovnými certifikátmi:

 

Partneri

Kontakt