Realizácia splaškovej kanalizácie a napojenie sa na existujúcu kanalizáciu aj s kanalizačnou a vodovodnou prípojkou pre zariadenie staveniska.