Montáž technológie a čerpadiel do čerpacích staníc na stavbe D4R7, ktoré zabezpečujú odtok dažďových vôd v nepriaznivých výškových pomeroch do recipientu.

sk_SK