Vybudovanie kanalizácie na zachytávanie a odvádzanie zrážkových vôd potrubným systémom do odlučovačov ropných látok, kde sa realizuje čistenie vôd.

sk_SK