Realizácia dažďovej kanalizácie zo sklolaminátového potrubia, ktorá slúži ako retencia s dopojením zvodov zo striech a žľabov. V rámci dažďovej kanalizácie sa realizovala aj čerpacia stanica s technológiou a ORL. Realizácia splaškovej kanalizácie z PVC potrubia, vrátane prípojok, požiarneho vodovodu z HDPE potrubia riadeným pretlakom + realizácia prípojok z HDPE potrubia a vodomerná šachta. V rámci požiarneho vodovodu sa realizovali aj podzemné hydranty ako vzdušníky/kalníky a nadzemné hydranty.

sk_SK