Splašková kanalizácia – montáž prečerpávacej stanice s výtlačným potrubím (84m) popod diaľnicu a napojenie na gravitačnú kanalizáciu Vonkajší vodovod pitný vľavo, vpravo – realizácia pitného vodovodu pre potreby objektov na ploche ľavostranného odpočívadla (1078,16m) a pravostranného odpočívadla (345,59m) Rozvod úžitkovej vody vľavo, vpravo – realizácia požiarneho a úžitkového vodovodu na ploche ľavostranného odpočívadla (802,48m) a pravostranného odpočívadla (879,41m)

sk_SK