Odvedenie dažďových vôd pomocou priekopových žľaboviek. Preložka a úprava dažďovej kanalizácie s montážou 22 ks Tegra plastových šácht a 22 ks plastových uličných vpustí. Vybudovaním opatrení na kanalizačných vyústeniach sa zabránilo natekaniu vôd pri zvýšenej hladine Hronu cez existujúce vyústenia do kanalizačnej siete. V rámci opatrení sa zrealizovala nová armatúrna šachta so stavidlami, do ktorej boli zaústené existujúce potrubia kanalizácie a zároveň sa zrealizovala aj nová trasa zo SKL potrubia. Zaústenie potoka Bystrička-dodanie a montáž uličnej vpuste so šupatkom a PTK klapkou.

sk_SK