Realizácia dažďovej kanalizácie, ktorá slúži ako retencia + dopojenie zvodov zo striech, žľabov a uličných vpustí. V rámci dažďovej kanalizácie bola dodávaná aj retenčná nádrž, ORL, čerpacia stanica s technológiou a výtlačným potrubím do výustného objektu a čerpacia stanica pre odvedenie vody z drenážky. Splašková kanalizácia s prípojkami, kde bola vybudovaná aj čerpacia stanica s technológiou a výtlačným potrubím. Realizoval sa aj požiarny vodovod a montáž nadzemných hydrantov, prípojky vody pre ATS a halu s vodomernou šachtou. Vonkajšie a vnútorné ležaté rozvody kanalizácie a vody. V rámci ležatých rozvodov sa realizovala aj montáž solenoidného ventilu s armatúrnou šachtou. Realizácia areálového plynu.

sk_SK